GE EN GÅVA

Tack vare dig får fler barn rätt träning! Din gåva ger ett barn frihet att röra sig med sin egen kropp. DU är viktig! TACK!

FÖRETAG

Som företag kan du betala med faktura. För gåvor från 20.000sek kan ert företag få en konsert av våra musiker.  TACK!

BLI MÅNADSGIVARE

Hjälp fler barn till ett värdigt liv! Barnen är otroligt tacksamma för att DU vill bli Månadsgivare! TACK!

Vikten av fysioterapi för talets utveckling hos barn

Vikten av fysioterapi för talets utveckling hos barn.

Barn med funktionsnedsättning är barn som behöver vårt ständiga stöd genom hela livet. De är barn som har inte har samma färdigheter och förmågor som alla andra, men som behöver största möjliga stöd för att nå sin maximala potential och på detta sätt säkerställa högsta möjliga livskvalitet och även känna sig integrerade i samhället. Vi sätter inga gränser för hur långt var individ kan utvecklas utan jobbar med kortsiktiga och långsiktiga mål för att ständigt ta oss vidare till nästa station, tillsammans.

Ju tidigare barnen får rätt stöd och träning, desto bättre blir resultatet.

Kognitiv, psykomotorisk och social utveckling är en komplex och naturlig process för de flesta av oss. Barn med förseningar och/eller störningar i dessa stadier kan emellertid inte förvärva dessa färdigheter själva, men de kommer att göra det i sin egen takt och gradvis om de får rätt hjälp och stöd. Här börjar vikten av tidig stimulering och underlättande i alla kopplade områden; Varje barns individuella utveckling är unik och det gör att ett multidimensionellt arbete krävs för att uppnå maximala framsteg för var och en av dem.

”I milstolparna i utvecklingen vet vi att språk- och psykomotoriska färdigheter är starkt sammankopplade. Det är färdigheter som utvecklas tillsammans och gradvis förvärvas enligt barnets ålder.”

”I milstolparna i utvecklingen vet vi att språk- och psykomotoriska färdigheter är starkt sammankopplade. Det är färdigheter som utvecklas tillsammans och gradvis förvärvas enligt barnets ålder.”

Alla sinnen utvecklas tillsammans och är beroende av varandra.

Synen utvecklas parallellt med att barnet ligger på golvet, sätter sig upp, kryper och slutligen går. Avståndet blir längre och längre. Hoppar man något steg i denna motoriska utveckling så kan man störa även synutvecklingen. På så sätt kan exempelvis gåstolar vara negativt för barnets utveckling.

Hörsel, och utveckling av talet är en viktig del av logopedens arbete. Balansen sitter också i örat och har ett viktigt samband med hörseln. Att ständigt upprepa ord i rätt sammanhang är grundläggande även om utvecklingen för vissa barn tar lång tid så gäller det att fortsätta tills man når nästa steg. Logopeden stöder familjen för att leda barnet framåt till nästa steg i utvecklingen.

Munmotorik, äta, tala, smakupplevelser är starkt sammankopplade och med hjälp av smakupplevelser kan vi träna munmotoriken och tungans motorik eftersom tungan ju är en muskel. Matsituationen kan vara en problematisk del av den funktionshindrades liv och det är logopeden som hjälper till att förbättra den här situationen.

Känseln spelar också en stor roll i utvecklingen. Att stå på sina egna fötter och känna underlaget stimulerar det centrala nervsystemet, balans, syn och medvetenhet om omgivningen. Ett litet barn går igenom flera stadier för at undersöka omgivningen. Ett funktionshindrat barn fastnar lätt i det orala stadiet och logopeden är den som aktivt hjälper barnet vidare till nästa nivå vilket är otroligt viktigt för barnet att kunna komma vidare i sin utveckling och detta stadie kan vara svårt att ta sig igenom utan aktiv, professionell hjälp.  

Luktsinnet är faktiskt det starkaste sinnet och det mest basala sinnet vi har. Logopeden använder aktivt luktsinnet för att stimulera barnet och förstärka samband till saker och situationer och kommunikation.

Det är känt att psykomotoriska färdigheter gynnar varje människas integrerade utveckling och börjar från tidig barndom, vilket gör att individen kan utveckla kompetenser och färdigheter på intellektuell, emotionell och social och naturligtvis motorisk nivå.

På motorisk nivå gynnar psykomotoriska färdigheter behärskningen av kroppsrörelser. På kognitiv nivå gynnar det intellektuell utveckling, förmågan att lösa problem, förbättrar minne, koncentration och uppmärksamhet, kreativitet och självständighet. På social nivå främjar det teamarbete, sociala relationer, självständighet och motivation att förhålla sig till den omgivande miljön. Slutligen, på den emotionella nivån, gynnar den emotionell utveckling, eftersom de genom att förvärva färdigheter och förmågor, ökar känslorna av förtroende och trygghet och stärker självkänsla.

(Alonso, 10.6035 / Artseduca. 2018.19.10)

 ”Psykomotoriska färdigheter spelar en grundläggande roll i den harmoniska utvecklingen av personligheten” (Berruezo, P. (1996). Psykomotoriska färdigheter. Journal of Studies and Experiences No. 53, s. 57 –64.)

Slutsats

Som ett tvärvetenskapligt team vet vi vikten av att ge våra barn en gynnsam och stimulerande miljö, och erkänner potentialen för var och en av dem genom ett tätt samarbete av fysioterapeut och logoped;

Ett område med komfort, känslomässig säkerhet och självförtroende där de kan utveckla sina färdigheter, även om de verkar begränsade. Ansvaret att hjälpa barnen till ett bättre liv ligger i våra händer.

Rulla till toppen